Nieuwe wet stelt strenge eisen aan toezicht op stichtingen en verenigingen

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Een ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel is door de minister van Justitie en Veiligheid voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Daarnaast kan er ook door middel van internetconsultatie op het wetsvoorstel worden gereageerd.

Volg de discussie over dit onderwerp op het NKCC discussieforum op LinkedIn

Het wetsvoorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen. Verder beoogt het wetsvoorstel voor verenigingen en stichtingen, op dezelfde wijze als voor NV’s en BV’s, te regelen dat:

  • bestuurders en toezichthouders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de met die rechtspersoon verbonden organisatie;
  • bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang zich moeten onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming;
  • bestuurders en toezichthouders aansprakelijk kunnen zijn voor schade als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling;

In het geval van een faillissement dat in belangrijke mate is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling, kunnen bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een tekort in de boedel.

Specifiek ten aanzien van stichtingen regelt het wetsvoorstel dat bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan die het belang van de stichting zodanig schaden dat het voortduren van hun bestuurderschap of lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan in redelijkheid niet meer kan worden geduld, op verzoek van het openbaar ministerie of van belanghebbenden kunnen worden ontslagen.

Een internetconsultatie is gestart, zie: http://internetconsultatie.nl/bestuurentoezichtrechtspersonen 

 

Lees ook: Kabinet wil toezicht in semipublieke sectoren verbeteren en structureel ver

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..