Beroepsvereniging voor commissarissen en toezichthouders is noodzakelijk!

Vorige week heeft het NKCC een brief gestuurd naar Minister Kamp waarin de zorgen van de sector verwoord zijn. Hierbij is voortgeborduurd op de door de NKCC georganiseerde praktijkdagen zoals de de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders *. Inmiddels is ook het advies van de Commissie Behoorlijk Bestuur ‘een lastig gesprek’ verschenen. Dit kunt u hier downloaden.

In de brief aan de Minister onderstrepen we het belang van een transitie. Daarnaast uiten we onze zorgen over het dreigend tekort aan commissarissen en toezichthouders die kunnen functioneren zoals gewenst in het huidige maatschappelijke klimaat. Alleen al door pensionering en limitering moeten er de komende 10 jaar 10.000 nieuwe toezichthouders worden gevonden. Daarnaast is het huidige veld verbrokkeld over tal van verenigingen en vakorganisaties. Bij aanstelling van nieuwe toezichthouders wordt vooral geselecteerd vanuit interne persoonsprofielen die gebaseerd zijn op persoonlijk vertrouwen en in het verleden gerealiseerde posities. Een over all toezicht op kwaliteit ontbreekt. Dat alles draagt bij aan vertraging in het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen omdat er geen onontkoombare noodzakelijke voorwaarde is voor elke individuele toezichthouder om mee te gaan in veranderingen. Een beroepsvereniging die kwaliteitseisen vaststelt, zorgt voor een toetsingskader en een klachtenprocedure kent en waar elke toezichthouder en commissaris bij ingeschreven dient te staan is een krachtig instrument om hier verandering in te brengen.

We vragen de Minister dan ook met klem om ons streven om te komen tot een duidelijk adresseerbare beroepsvereniging te onderschrijven. Naast een actieve betrokkenheid bij het vinden van wegen om te komen tot verbeteringen bij het toezicht houden. Daarbij zal het NKCC zeker ook de politieke verantwoordelijkheid om weeffouten, zoals de adviescommissie Behoorlijk Bestuur zo duidelijk stelt, aan te pakken.

Het NKCC staat uiteindelijk met alle gezamenlijke inzet de volgende resultaten voor ogen:

  • Voldoende aanbod van gekwalificeerde toezichthouders nieuwe stijl.
  • Een adresseerbare generieke beroepsvereniging van commissarissen en toezichthouders die op alle aspecten kwaliteitsnormen stelt, bewaakt en toepast.
  • Meer samenwerking tussen diverse sectoren die, met onderkenning van sectorale specificiteit, gezamenlijk de kwaliteitsverbetering kunnen versnellen en implementeren.
  • Waar nodig nieuwe arrangementen tussen intern en extern toezicht ontwikkelen.
  • Een betere aansluiting op Europese kaders.
  • Terugkoppeling vanuit de beroepsgroep op de vraagstukken waar (politieke) bestuurders mee worstelen alsmede de maatschappij.

Ik vertrouw erop de leden van het NKCC bij deze voldoende te hebben geïnformeerd over de acties van het NKCC. Reacties en vragen worden zeer op prijs gesteld.
Norbert de Melker

De Werkgroep Governance NKCC bestaat uit de volgende leden:

Prof. Dr. Fred van Eenennaam,
Ir. Johan G.M. Kerkhoff,
Drs. Ad P.J. Kroft,
Drs. Titia Lont,
Prof. Dr. Goos Minderman,
Drs. Jeannette Schuddeboom.

* De Praktijkdag en Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders van 31 januari en 21 maart 2013 en de Ronde Tafel gesprekken ‘ambitieus toezicht’ door het Zijlstra Center. Hier namen zo’n 300 commissarissen en toezichthouders aan deel. 


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..