NKCC reactie concept wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het NKCC heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op de internet consultatie wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Great way to save money with labelview label software. Easy to use and has trial.

Het NKCC ondersteunt van harte het ingediende voorstel welke voorziet in een wettelijkegrondslag voor de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen.
Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt volgens het NKCC nu een belangrijke stap gezet om bestuur en toezicht te verbeteren bij tal van stichtingen en verenigingen die essentieel zijn in hetmaatschappelijk verkeer. Als onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op de verdere professionalisering van commissarissen en toezichthouders binnen alle sectoren in Nederland hebben wij een paar aandachtspunten waarbij het NKCC zich beperkt tot zaken waar het gaat om het toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen).

Lees hier de brief >> Download PDF

Enkele aandachtspunten welke volgens het NKCC nader bezien en verscherpt kunnen worden:

1. Met dit voorstel wordt de kans verkleind dat bestuurders en toezichthouders hun functie met een mate van vrijblijvendheid uitoefenen. Tevens vormt het een forse prikkel voor commissarissen en toezichthouders om hun verantwoordelijkheid te nemen en kritischer dan tot nog toe te kijken naar het eigen functioneren en dat van hun bestuurder.
Toch blijft het mogelijk om een stichting te hebben zonder een toezichthoudend orgaan waarbij het bestuur min of meer autonoom kan handelen. Moet het niet wettelijk worden geregeld dat stichtingen die een bepaalde omvang of een subsidiestroom (= maatschappelijk geld) incasseren tevens een toezichthoudend orgaan moeten hebben?

2. In het voorstel zijn geen procedureregels opgenomen ten aanzien van het kiezen van leden van een Raad van Toezicht. Dit kan in de praktijk inhouden dat, bijvoorbeeld bij een fusie, besturen van oude stichtingen tevens in de Raad van Toezicht komen. Zonder dat de competentie vraag aan de orde is. Wij adviseren een verwijzing in de wet op te nemen naar de (sector)governance code waarin dan de -met toepassing van de pas toe, leg uit regel-,verplichting tot instellen van nominatie-, renumeratie- en audit-commissies is opgenomen.

3. Wij adviseren tevens een verplichting op te nemen tot zelfevaluatie van het functioneren van het toezichthoudend orgaan, conform de governance code. Dit houdt in dat er eens in de drie jaar een onafhankelijke derde bij betrokken is. Goede voorbeelden hoe dit ten aanzien van stichtingen geregeld is zijn ondermeer te vinden in Groot Brittannië.

Het NKCC werkt graag mee om een en ander nader bij de minister te verduidelijken.

NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..