Aanmelden
Aanmelden kan via de bijgesloten antwoordkaart of per e-mail (seminar@loyensloeff.com) onder
vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en functietitel.
De vier workshops zullen worden gegeven in twee rondes. U kunt telkens de keuze maken uit
twee workshops. Het aantal plaatsen voor deze studiedag is beperkt. Toewijzing van plaatsen
heeft plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.
Locatie
Loyens & Loeff N.V.
Blaak 31
31011 GA Rotterdam
T 010 224 62 24
www.loyensloeff.com
Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving.
Is de commissaris de bestuurders hoeder?
Uitnodiging seminar
Woensdag 3 november 2010
13:00 – 17:30 uur

“Is de commissaris de bestuurders hoeder?’’
Aan commissarissen en toezichthouders van maatschappelijke en beursgenoteerde
ondernemingen worden steeds hogere eisen gesteld. Het geïntegreerde Corporate
Governance team van Loyens & Loeff kijkt met u vanuit de fiscale, juridische, bestuurlijke
en strafrechtelijke invalshoek naar aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/
toezichthouders. Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de commissaris voor het
toezicht op de bestuurder? In hoeverre moet de commissaris de bestuurder (be)hoeden
voor fouten?
In een kort tijdsbestek wordt aangegeven vanuit een geïntegreerd perspectief wat er van
u als commissaris verwacht wordt.
Dit seminar komt tot stand in samenwerking met NKCC, Nederlands KennisCentrum
voor Commissarissen en Toezichthouders.
Programma
3 november 2010
13:00 - 13:30 uur
Ontvangst met koffie/thee
13:30 - 13:35 uur
Welkom door Norbert Th.A. de Melker (NKCC)
13:35 - 14:30 uur
Inleiding seminar door Prof. mr. D.F.M.M. Zaman
(voorzitter Corporate Governance team/
Ondernemingsrecht) en Prof. mr. G.W.A. van de Meent
(Mededinging en Overheid) “Governance onder druk
van conflicterende belangen: wat doet u als commissaris
indien de NMa een inval doet?”
14:30 - 15:00 uur
Pauze
15:00 - 15:55 uur
Eerste ronde keuze uit workshops
15:55 - 16:10 uur
Pauze
16:10 - 17:00 uur
Tweede ronde keuze uit workshops
17:00
uur
Borrel
Workshop 1: mr. J. Mos (kandidaat-notaris Ondernemingsrecht) en
mr. K. Wiersma (advocaat Arbeidsrecht)
Beloning bestuurders: hoe kunnen excessen worden voorkomen?
De kredietcrisis heeft, onder meer, geleerd dat in het vooruitzicht gestelde financiële
beloningen bestuurders kunnen verleiden tot het nemen van onaanvaardbare risico’s.
In deze workshop praten we u bij over het wetsvoorstel inzake de bevoegdheid tot
aanpassing en terugvordering van de variabele beloning van bestuurders. Doel van
de wet is, onder meer, om de raad van commissarissen de mogelijkheid te bieden een
toegekende beloning bij te stellen als de situatie daarom vraagt. Doel van de workshop is
om u handvatten te bieden hoe een en ander het best kan worden vormgegeven.
Workshop 2: mr. J.G. Kuiper (belastingadviseur Algemene Fiscale Praktijk)
Horizontaal toezicht en Tax Control Framework
Fiscale risicobeheersing (tax control framework) is belangrijk voor een onderneming, of
de onderneming nu op basis van horizontaal toezicht met de Belastingdienst werkt of
niet. In het kader van horizontaal toezicht is het voor de Belastingdienst van belang om
te weten hoe fiscale zaken en risico’s de aandacht hebben van o.a. de commissarissen.
In deze workshop zal aandacht besteed worden aan het horizontaal toezicht, de wijze
waarop de Belastingdienst het horizontale toezicht aanpakt en wat de rol van de fiscale
risicobeheersing van de onderneming in dat kader is.
Workshop 3: mr. A.B. Schoonbeek (advocaat team Sanctierecht),
mr. R.D. van Heffen (advocaat team Sanctierecht), mr. S.J.H.M. Berendsen
(advocaat Ondernemingsrecht)
Integriteit en aansprakelijkheid: bestuurs-, civiel- en strafrechtelijke aspecten
Onder invloed van de financiële crisis, spraakmakende affaires en door de invoering
van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”), zijn de juridische
mogelijkheden om commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen en te bestraffen,
uitgebreid. Bovendien wordt steeds meer verwacht van het interne toezicht door
commissarissen door externe toezichthouders als de NMa, AFM en DNB. Waar zou een
commissaris tegen aan kunnen lopen (bestuurs- en strafrechtelijke aansprakelijkheden)
en welke maatregelen kunnen worden getroffen om dat te voorkomen? Tevens zal worden
ingegaan op civielrechtelijke aspecten.