1> Ontvangt u voor uw
werkzaamheden slechts een
symbolische vergoeding (bijv. fles
wijn) of louter een feitelijke
onkostenvergoeding?
2> Zijn uw toezichthoudende werkzaamheden
nauw verbonden met, of liggen deze in het
verlengde van de overige in uw bedrijf of beroep
plaatsvindende activiteiten (vormen zij een
nevenactiviteit)?
Voor het bepalen van ondernemerschap werden in
het verleden de in de persoonlijke sfeer gelegen
commissariaten uitgezonderd.
De toezichthoudende activiteiten van advocaten,
belastingadviseurs en personen met een
soortgelijk beroep zijn volgens de Belastingdienst
in ieder geval nauw verbonden.
JA
3> In principe bent u geen ondernemer. U kunt
dit veiligheidshalve afstemmen met de
Belastingdienst. Mocht deze van mening zijn dat
u ondernemer bent, ga verder met onderdeel 4.
4> Vervult u meer dan vier
toezichthoudende functies en/of
verricht u deze werkzaamheden
vanuit uw BV of maatschap (die als
ondernemer voor de btw wordt
aangemerkt)?
8> Per 1 januari 2013 bent u in principe btw
ondernemer: zie onderdeel 7.
U kunt de Belastingdienst evenwel verzoeken
ontheffing te verlenen op grond van de
zogenaamde kleine ondernemingsregeling
(KOR). Alsdan mag u geen btw factureren, hoeft
u geen btw-aangiften in te dienen en komen de
boekhoud- en factureringsverplichtingen te
vervallen (zie de onderdelen 10-12)
6> “Bent u per jaar ‘per saldo’ / ‘na
aftrek van voorbelasting’ maximaal
€ 1.345 aan btw verschuldigd?
Dit kan zich voordoen indien u per
jaar minder dan € 7.749 (inclusief
21% btw) ontvangt en geen btw in
aftrek brengt.”
NEE
7> U dient zich aan te melden bij de
Belastingdienst als btw–ondernemer per 1
januari 2013 (zie onderdeel 9)
Verder moet u voortaan:
- Facturen uitreiken (zie onderdeel 10).
- Een btw administratie voeren (zie onderdeel 11)
- Btw afdragen (zie onderdeel 12)
NB zie tevens onderdeel 13
5> De nieuwe regeling heeft geen gevolgen
voor u: u dient aan de verplichtingen van
onderdeel 10-12 te voldoen.
NB zie tevens onderdeel 13
NEE
27 juli 2012
In Nederland bestond goedkeurend beleid waardoor een commissaris of toezichthouder in sommige gevallen niet als btw
ondernemer werd aangemerkt. Onder druk van de Europese Commissie is dit beleid per 1 juli 2012 ingetrokken, met een
overgangsregeling tot 1 januari 2013. Om de situatie nadien toe te lichten, is hieronder een stroomschema opgenomen
waarmee een commissaris of toezichthouder kan bepalen welke impact de wijziging heeft op zijn of haar btw-positie.
JA
JA
NEE
JA
NEE
Wat betekent het vervallen van de btw-goedkeuring voor de loonheffing/inkomstenbelasting?
Op de loonheffing/inkomstenbelasting heeft het vervallen van de btw-goedkeuring geen invloed. De huidige wet- en regelgeving
van de loonheffing/inkomstenbelasting blijft onveranderd:
• De hoofdregel is dat u als commissaris of toezichthouder op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 geacht wordt in
dienstbetrekking te zijn bij het bedrijf of de instelling waarop u toezicht houdt. Op de vergoeding voor uw toezichthoudende
werkzaamheden moet het betreffende bedrijf of de instelling loonheffing inhouden en afdragen.
• Afwijken van deze hoofdregel is slechts mogelijk als u volgens (strenge) fiscale voorwaarden uw beroep of bedrijf maakt van het
houden van toezicht. Uitsluitend dan mag het bedrijf of de instelling de vergoeding aan u uitbetalen zonder inhouding en
afdracht van loonheffing.
• Wanneer een bedrijf of instelling de zekerheid wil hebben dat bovenstaande uitzondering zich voordoet en dat zij geen risico
loopt voor de loonheffing, dan zal zij aan u vragen elk jaar een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen samen met
een kopie van uw geldig identiteitsbewijs. Slechts een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (voor rekening en risico
van een eigen onderneming/vennootschap) die ziet op toezichthoudende werkzaamheden geeft de voornoemde vrijwaring.
U kunt een VAR aanvragen bij de Belastingdienst via de site www.belastingdienst.nl
NB: Indien u voor uw werkzaamheden als commissaris een factuur met omzetbelasting stuurt, is het bedrag van de factuur
exclusief omzetbelasting in principe belast loon.
Zie tevens onderdelen 9-14 op de volgende bladzijde

onderdeel
Vraag
Toelichting
9
Welke acties moet ik richting de
Belastingdienst ondernemen?
Indien uw antwoord op onderdeel 6 ‘nee’ is dan moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst door het
invullen van een formulier ‘Opgaaf gegevens startende ondernemer’ (www.belastingdienst.nl). Hierna
ontvangt u een btw-identificatienummer.
10
Aan welke voorwaarden moet een
factuur voldoen?
Op facturen moeten in principe altijd minimaal de volgende basisgegevens vermeld staan
uw naam, adres en btw-nummer;
uw KvK-nummer;
het unieke volgnummer van de factuur;
de datum waarop de factuur gemaakt is;
de naam en het adres van uw afnemer;
de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd;
het aantal geleverde diensten (of goederen);
een omschrijving van de diensten(of goederen) die u heeft geleverd;
het btw-tarief dat u in rekening brengt; (in geval van toezichthoudende diensten 21%)
het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw;
het btw-bedrag
NB in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende transacties, kunnen aanvullende eisen
worden gesteld
11
Aan welke administratieve
verplichtingen moet ik verder voldoen?
U moet een btw-administratie voeren. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Voor de administratie
geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Als basisgegevens bij de administratie gelden onder
meer:
kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
tussentijds gemaakte controleberekeningen;
ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
bankafschriften;
contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
agenda's en afsprakenboeken;
correspondentie;
software en databestanden
12
Hoe moet ik btw-aangifte doen?
Indien uw antwoord op onderdeel 6 ‘nee’ is, dan doet u btw-aangifte per maand, per kwartaal of
per jaar. Nadat u zich als ondernemer hebt aangemeld, ontvangt u een aangiftebrief waarin staat
wanneer en hoe u aangifte moet doen . In deze brief staat ook over welk tijdvak u aangifte moet
doen. Meestal is dit per kwartaal.
Een uitzondering hierop is dat u bij uw belastingkantoor kan verzoeken aangifte per jaar in te
dienen indien u per jaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd bent. Indien u per saldo in totaal
tussen € 1.345 en € 1.883 aan btw per jaar verschuldigd bent, mag u bovendien de verschuldigde
btw verminderen met een bedrag dat gelijk is aan 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het
verschuldigde bedrag. De vermindering is niet meer dan het bedrag van de per saldo verschuldigde
belasting. In dit geval dient u wel btw te factureren, btw-aangiften in te dienen en te voldoen aan
de boekhoud- en factureringsverplichtingen.
Na de eerste aangifte moet u digitaal btw-aangifte indienen via www.belastingdienst.nl.
U ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord hiervoor.
13
Ik oefen mijn beroep uit in een
maatschap. Moet ik of mijn maatschap
de factuur uitreiken?
In principe moet de maatschap een factuur uitreiken en is deze de btw verschuldigd.
Goedgekeurd is dat u zelf een factuur mag uitreiken, waarbij als voorwaarde geldt dat de
maatschap deze factuur moet opnemen in de administratie. De goedkeuring heeft geen gevolgen
voor de verschuldigdheid van de belasting door de maatschap (die dient deze op de eigen aangifte
te voldoen).
14
Kan ik met mijn instelling
overeenkomen dat de btw over de
oorspronkelijke vergoeding wordt
berekend?
In principe wel. Wanneer u en de betrokken zorginstellingen in overleg treden om te kijken op
welke wijze de verplichting om btw te berekenen moet worden verwerkt in de afgesproken
vergoeding, is het goed te beseffen dat in het NVTZ advies ‘honorering raden van toezicht’ is
bepaald dat de in het advies genoemde normbedragen inclusief eventueel verschuldigde btw zijn.
Overschrijding van deze normen kan er onder andere toe leiden dat de rangschikking van de
zorginstelling als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in gevaar komt. Verlies van deze ANBI-
status kan tot gevolg hebben dat schenkingen aan uw zorginstelling niet langer onbelast zijn
(heffing tot 40%) en tevens dat in voorkomende gevallen een reeds genoten vrijstelling van
overdrachtsbelasting (ter zake van verkrijging van vastgoed in kader van een fusie) ongedaan wordt
gemaakt.
NB Dit schema met toelichting dient uitsluitend als algemene informatie;
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend