Page 1
Een online database waarin vraag en aanbod van toezichtfuncties op een transparante manier bij elkaar komen.
Het lijkt een logische stap in de verdere professionalisering van het toezichtvak.
TOEZICHTHOUDERS VIA INTERNET
Nieuwe contactsite voor vraag en aanbod
Jan Schoenmakers
atuurlijk is het vinden van een nieuw lid van de
raad van commissarissen niet meer een kwes-
tie van rondbellen in je vriendenkring. Toch is
nog heel vaak het zoeken van een toezichthouder een
persoonlijke aangelegenheid. Netwerken worden aan—
geboord, op zoek naar iemand die ‘past’ en een ‘goede
reputatie’ heeft. Niet zelden is er al persoonlijk con-
tact over de toezichtfunctie voordat de organisatie en
de kandidaat voldoende van elkaar weten. Soms zijn
verwachtingen gewekt die anders uit kunnen pakken.
Internet is een bij uitstek geschikt medium om een ge-
detailleerd beeld te krijgen van achtergronden en ge-
schiktheid van zowel vrager als aanbieder van een func—
tie, zonder de anonimiteit op te geven. En dat is precies
wat PMP Supervisor doet.
Oude rotten
PMP staat voor People Meet People en is opgericht door
een twee ‘oude rotten’ in het toezicht- en adviesvak en
twee ‘jonge honden’. Directeur en mede-eigenaar Ger-
ben van der Werf zegt dat het bedrijf is voortgekomen
uit de wens om langjarige ervaring en startende ambi-
tie met elkaar in contact te brengen. “Vervolgens heb-
58
ben we dit idee uitgewerkt als businessplan om het toe
te passen op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod
van CTA’s, commissarissen, toezichthouders en advies-
raadleden.”
Een organisatie die een CTA zoekt volgt een proces
van drie stappen: profiel opstellen, mensen zoeken die
aan dat profiel voldoen, de beste kandidaat selecte-
ren. Stap twee, het zoeken, is het lastigst; adverteren
of een headhunter kandidaten laten zoeken is kost-
baar en alleen rondkijken in je eigen netwerk is uiter—
aard nogal beperkt. PMP Supervisor is ontwikkeld in
nauwe samenwerking met ervaren commissarissen en
toezichthouders, adviesraadleden en intermediairs.
De oprichters hebben uitgebreide ervaring in het on-
line, anoniem matchen van ervaren mensen op kwali-
teitsaspecten en passen dat toe op het verbeteren van
de vindbaarheid van geschikte CTA’S. Van der Werf:
“In principe zijn toezichthouders en organisaties die
toezichthouders zoeken heel terughoudend met het
verstrekken van informatie, juist omdat het functies
betreft waarin vertrouwelijkheid en vertrouwen essen-
tieel zijn. Maar als de anonimiteit gewaarborgd is en
er pas contact is als er een match is gevonden, blijkt
men veel minder probleem te hebben met het geven
van informatie.”
Goed Bestuur &Toezicht 3 2013

Page 2
Filters
Op de website van PMP Supervisor, www.pmpsuper-
visor.com, kan een organisatie die een CTA zoekt via
diverse filters een zoekactie starten onder de in de da-
tabase aanwezige toezichthouders. Het gaat daarbij om
gegevens over de competenties en de werkervaring van
kandidaten, maar ook persoonlijkheidskenmerken en
verwachtingen. Zo kan een organisatie selecteren op
kenmerken als expertise-inbreng, competenties, markt-
gebieden, functies, ervaring in beursfondsen of private
ondernemingen, opleiding, gewenste rol en locatie.
Volgens van der Werf zijn er nu meer dan 170 ge-
checkte profielen van CTA’S beschikbaar, maar dit aan—
tal groeit snel want “er melden zich wekelijks zo’n twin—
tig mensen aan.” Commissarissen en toezichthouders
die in de database willen worden opgenomen, betalen
een inschrijfgeld van 250 euro en een jaarlijks lidmaat-
schap van twintig euro. Alle kandidaten moeten in ie-
der geval bereid zijn gegevens te verstrekken over hun
competenties en achtergrond en daarvoor ook referen-
ties kunnen geven. Sinds de start van de site hebben ze-
ven instellingen een nieuwe CTA gevonden, vertelt Van
der Werf. “Het blijkt dat het goed werkt. Nu kunnen we
verder groeien.”
De werkzaamheden worden gedaan op basis van ‘no
cure no pay’. Pas als een organisatie en een commissa-
ris of toezichthouder succes hebben en elkaar hebben
gevonden, betaalt de zoekende partij naar rato van zijn
omzet een relatief bescheiden bedrag voor de dienst.
Dat varieert van 750 euro voor een organisatie met
minder dan 20 miljoen omzet tot 2250 euro voor een
organisatie die meer dan 100 miljoen omzet. Niet-0m-
zet gerelateerde organisaties zoals verenigingen worden
door PMP als klein gezien en betalen dus 750 euro.
Geen concurrent
Het initiatief van PMP Supervisor vindt volgens Gerben
van der Werf al veel weerklank, blijkens de samenwer-
king die PMP recent is aangegaan met het Nederlands
KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthou-
ders (NKCC), de Governance University en multinati-
Goed Bestuur &Toezicht 3 2013
Gerben van der Werf
onal Aon. “Partijen zien dat wij een manier aanbieden
om snel, gemakkelijk en op een transparante en objec-
tieve manier kandidaten te vinden voor toezichtfunc-
ties”. Het online platform is ook geen concurrent voor
bestaande partijen zoals headhunters en werving- en
selectiebureaus, verklaart Van der Werf. “Zij houden
zich vooral bezig met stap één en drie van het proces,
het bepalen welke competenties en vaardigheden nodig
zijn voor een CTA-functie en het uiteindelijke beoorde-
len van kandidaten die geschikt lijken op basis van de
gegevens die in de database staan." Voor headhunters
kan de service van PMP dan ook een welkome aanvul—
ling zijn op hun arsenaal aan searchmogelijkheden.
59