6-daagse Masterclass
Professional Governance
Toezichthouden is een vak
governance

governance
Toezichthouden is een vak
Er is veel vraag naar gekwalificeerde toezichthouders voor bedrijven en publieke organisaties. Door veranderende
regelgeving en aangescherpte opvattingen over wat goed toezicht is, worden er hogere eisen aan toezichthouders gesteld.
Daarnaast zorgt de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van bestuur en toezicht ervoor dat toezichthouders en
bestuurders in toenemende mate transparantie betrachten en verantwoording afleggen over hun handelen. Goed
toezichthouden op het functioneren van organisaties is een volwaardige professie geworden.
Opbouw
In zes dagen wordt u opgeleid voor het vak van
commissaris/toezichthouder.
De Masterclass is opgebouwd rondom de drie rollen
die de commissaris/toezichthouder vervult:
Toezichthouder
Adviseur
Werkgever
De relevante vakinhoudelijke gebieden worden
behandeld. Evenals de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden, waar u kennis van dient te hebben
bij het uitoefenen van uw toezichthouderschap /
commissariaat.
Doelgroep
Aspirant en beginnende commissarissen/
toezichthouders
Directeuren, leden van raden van bestuur
Secretarissen
Professionals die beroepsmatig met toezichthouden te
maken hebben, zoals advocaten en (register)
accountants
Doelstellingen
Inzicht vergroten in de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de toezichthouder/
commissaris.
Kennis verwerven over die inhoudelijke gebieden, die
u in uw toezichthoudende rol dient te beheersen.
Inzicht geven in wat uw verantwoordelijkheid is met
betrekking tot deze inhoudelijke gebieden.
Inzicht verwerven in de specifieke taakverdeling
tussen directie en RvT/RvC.
Competenties ontwikkelen, die nodig zijn om in de
praktijk van het toezichthouden goed te functioneren
(communicatie, gedrag).
Werkvormen
In de Masterclass maakt u zich onder leiding van een enthousiast team van docenten kennis eigen, die direct in de
praktijk toepasbaar is. Het aanreiken van theorie, oefenen met cases en het bespreken van voorbeelden uit de praktijk
zijn werkvormen die voortdurend worden afgewisseld. Er wordt gewerkt in kleine groepen om het leren van elkaar te
stimuleren. De Masterclass wordt afgesloten met een ‘diner parlant‘ met als thema: ‘Governance in ontwikkeling’.
Door wie
Wagner Group is ondermeer aanbieder van gespecialiseerde governance opleidingen.Wij hebben een aanbod aan
courses voor individuele deelnemers, en bieden daarnaast maatwerk- en branche-specifieke programma’s aan.

Programma
Good Governance
• Een evenwichtige benadering van de verschillende
stakeholders
• Rolverdeling tussen uitvoerend en toezichthoudend
bestuur
• bevoegdheden en verantwoordelijkheden RvC/
RvT
Codes en Wetgeving
• Code Tabaksblat en branchespecifieke codes
• Zelfregulering en horizontaal toezicht
• Eisen aan de toezichthouder en RvC/RvT
Strategie en Control
• Missie, visie en strategie, passend bij de
organisatie
• De rol van de toezichthouder bij de
totstandkoming van een dynamisch robuuste
strategie
Integriteit in bestuurlijke processen
• Organisatie ethiek toegelicht
• Het belang van integriteit voor de
geloofwaardigheid van organisatie, bestuur en
toezichthoudend orgaan
• Omgaan met dilemma’s; bewust en onderbouwd
keuzes maken
Merk- en reputatiemanagement
• De strategische waarde van merk en reputatie
• Gevolgen van merk- en reputatieschade voor de
continuiteit van de organisatie
• Beheersen van ‘brand equity’
Communicatie voor toezichthouders
• Communicatie met stakeholders
• Rolverdeling uitvoerend en toezichthoudend
bestuur
• Crisiscommunicatie
Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid
• wet- en regelgeving over de positie van een
toezichthouder in vennootschappen en andere
organisatievormen
• One tier board versus two tier board
• Taken, bevoegdheden en aansprakelijkheden van de
toezichthouder
Beloning, opvolging en toekomstbestendig
personeelsbeleid
• Werkgeversrol van de RvT/RvC in vraagstukken
rondom beloning, opvolging, schorsing, bonussen
• Totstandkoming van een evenwichtig
beloningsbeleid voor bestuurders
• Rol toezichthouder in personeelsbeleid.
Financiën voor toezichthouders*
• Financieel toezicht; informatievoorziening en
beoordeling
• Berekenen en beoordelen van ratio’s
• Verbanden zien en het stellen van de goede vragen
Risicomanagement
• Good governance, compliance en risicomanagement
• Inzicht in performance en risico’s van een
organisatie
• De rol van toezichthouder bij calamiteiten
* De module Financiën voor toezichthouders gaat uit van een basisniveau aan financiële kennis. Voor degenen
die hier nog niet over beschikken wordt een optionele workshop 'Basisbegrippen Financieel Toezicht’
georganiseerd.

Postadres
Wagner Group BV
Postbus 1332
9701 BH Groningen
office@wagnergroup.nl
Bezoekadres
Wagner Group BV
Hoge der A 18
9712 AD Groningen
050 - 527 65 57
www.wagnergroup.nl
Faculty
De Masterclass Professional Governance wordt verzorgd door hoogwaardige professionals die hun sporen verdiend
hebben in de universitaire wereld, het toezichthouderschap en de beroepspraktijk.
Mr. Maja Sanders, investeerder, meervoudig
commissaris en toezichthouder
Philip Wagner MSc, directeur Wagner Group,
meervoudig commissaris en toezichthouder
Dr. Bert van der Ven, docent wijsgerige ethiek
en bedrijfsethiek, Universiteit van Tilburg
Drs. Wilbert de Kroon CMC, directeur
Diemen & Van Gestel talentontwikkeling
Henk Boeschoten MMS, directeur Boeschoten
& Co strategische marketingcommunicatie
Peter Fonkert, senior partner Innorec Research,
docent Entrepreneurship & Corporate Finance,
Hogeschool van Amsterdam
Dr. Arjen Verhoeff, senior adviseur
werkgeversvereniging AWVN
Data, locatie en investering
De Masterclass bestaat uit zes dagen van 10.00 -
17.00 uur en een afsluitend diner parlant.
Exacte data vindt u op de website.
Locatie: Kasteel Engelenburg te Brummen
(bij Apeldoorn).
Investering: € 4.250 excl. BTW, arrangementskosten
(€ 695, excl. BTW) en boeken (ca. € 250).
De facultatieve workshop ‘Basisbegrippen Financieel
Toezicht’ kost € 300 (excl. BTW).
U kunt zich hier direct inschrijven.
Studiepunten
Deelname aan de Masterclass levert
mogelijk PE studiepunten op bij registratie
van de Masterclass door de beroepsgroep. De
deelnemer dient zelf vast te stellen of de course door
de beroepsvereniging wordt erkend als Permanente
Educatie.
Kwaliteit
Voor ons is het vanzelfsprekend kwaliteit te leveren
en onze kwaliteit en professionaliteit voortdurend te
verhogen. Wagner Group is sinds 2001 Lloyds ISO
9001:2008 gecertificeerd als aanbieder van
hoogstaande educatieve programma’s en is een door
de Rijksoverheid toegelaten instelling voor Hoger
Onderwijs. De instellingscode (Brin code) voor
Hoger Onderwijs van Wagner Group is 30PH. De
MBA opleiding van de Wagner Group is NVAO
geaccrediteerd. Masterclasses van Wagner Group
zijn erkend door o.m. de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) en het Nederlands
Instituut van Registeraccountants (Nivra).
Informatie
Voor nadere informatie kunt u onze website
raadplegen: www.wagnergroup.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen met de programma-
manager: Karin van der Velde, tel. 050 527 65 57.
WG-MPG-2013-vjr--v06