df
GOVERNANCE CIRCLE
voor Commissarissen en Toezichthouders
‘(Non) interventie door
commissarissen en toezichthouders’
Uitnodiging: DRIELUIK voor Commissarissen en Toezichthouders
onzekere tijden: de raad van commissarissen als geweten van de (maatschappelijke en commerciële)
onderneming'.
Net als vorig jaar organiseren Governance University, NKCC, Van Doorne en BDO een drietal bijeenkomsten in
het kader van de 'Governance Circle'. Relaties van alle organisatoren zijn van harte uitgenodigd.
‘Governance circle’ biedt een kring van commissarissen en toezichthouders de gelegenheid om bijgepraat te
worden en te discussiëren over een actueel thema in de vorm van een drieluik. Tevens biedt ‘Governance
circle’ de gelegenheid tot permanente educatie en het ontmoeten van gelijkgestemden in een informele
omgeving.
Het drieluik bestaat uit drie inhoudelijke bijeenkomsten in september, oktober en december.
Thema: ‘Hoe kan de effectiviteit van de rvc/rvt t.a.v. concrete interventies worden vergroot?’
De rol van commissarissen en toezichthouders is in de afgelopen jaren veranderd als gevolg van meer regels,
actiever wordende stake (en share-) holders en de maatschappelijke aandacht voor corporate governance. De
commissaris is meer dan ooit de brug tussen het bestuur en de externe stakeholders. De Governance Circle van
2009 besteedde hieraan aandacht door de commissaris als 'geweten van de organisatie' te positioneren. Dit
jaar gaan de organisatoren een slag dieper door in te gaan op de 'hoe'-vraag: hoe kunnen rvc's en rvt's effectief
interveniëren, zowel richting het bestuur als de externe stakeholders? In welke gevallen zijn interventies al dan
niet zinvol? Welke drempels moeten worden genomen om tot effectieve interventie te komen?
Wij zouden u graag verwelkomen op een of meer van de bijeenkomsten van de Governance Circle, welke in de
bijlage nader is uitgewerkt. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden via bijgaand aanmeldingsformulier
of door een email te sturen naar judith.melis@bdo.nl .
Voor deelname aan een of meerdere van de bijeenkomsten vragen wij een bijdrage van € 100, over te maken
aan de Stichting La Colombe te Borne, rekening nummer 14 98 51 057. Dit ensemble zal tijdens de circle een
barokconcert voor ons gaan verzorgen. Verder zijn er geen kosten verbonden aan deze drieluik.
Graag ontmoeten wij u op een of meerdere van de bijeenkomsten!
Met vriendelijke groet en hoogachting,
John van Kollenburg - BDO CampsObers
Norbert de Melker - Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders
Hugo Reumkens - Van Doorne N.V.
Stefan Peij - Governance University
U I T N O D I G I N G
DRIELUIK VOOR COMMISSARISSEN EN TOEZICHTHOUDERS
‘(Non) interventie door commissarissen en toezichthouders’

df
GOVERNANCE CIRCLE
voor Commissarissen en Toezichthouders
‘(Non) interventie door
commissarissen en toezichthouders’
Bijlage: Governance Circle ‘(Non) interventie door commissarissen en toezichthouders: hoe kan
de effectiviteit van de rvc/rvt t.a.v. concrete interventies worden vergroot?’
Bijeenkomst 1: 1 september 2010 (Governance University, kasteel Moersbergen te Doorn) 15.00 – 19.00 uur
Onderdeel: ‘Hoe de samenstelling van de rvc/rvt en de rol van de voorzitter van invloed kunnen zijn op effectief
interventiegedrag’.
Programma
15.00 uur
Ontvangst: Uw gastheer is dr. Stefan Peij, directeur Governance University
15.30 uur
‘Interveniëren is een van de grootste uitdagingen van de rvc’, mr. Rob van den Bergh, vm. CEO
VNU en commissaris bij o.m. TomTom, Pon Holdings, Corporate Express, VNU Media
16.15 uur
Parallelsessies: (I) de rol van de voorzitter rvc/rvt bij interventies, (II) interveniëren vs. ingrijpen
17.30 uur
Kort klassiek concert, uitgevoerd door het ensemble La Colombe
18.00 uur
Borrel met achtergrondmuziek, uitgevoerd door Baroktrio The Great Charm
Bijeenkomst 2: 7 oktober 2010 (Novotel te Rotterdam)
Onderdeel: ‘De communicatie tussen commissaris/toezichthouder en accountant rondom interventie’.
Programma
15.00 uur
Ontvangst: Uw gastheer is prof.drs. John van Kollenburg RA, partner en lid RvT BDO
15.30 uur
‘De communicatie tussen commissaris/toezichthouder en accountant’, John van Kollenburg
16.10 uur
Ervaren commissaris als spreker: ‘Ingrijpen als commissaris’
16.50 uur
Paneldiscussie
17.30 uur
Borrel
Bijeenkomst 3: 9 december 2010 (Van Doorne, Jachthavenweg 121 te Amsterdam) 15.00 – 19.00 uur
Onderdeel: 'Interventiemogelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen bij de Flex BV’.
Programma
15.00 uur
Ontvangst: Uw gastheer is mr. Thijs Clement, managing partner Van Doorne
15.30 uur
Eerste inleiding, Hugo Reumkens, partner bij Van Doorne
16.10 uur
Tweede inleiding, key note speaker
16.50 uur
Paneldiscussie
17.30 uur
Borrel

df
GOVERNANCE CIRCLE
voor Commissarissen en Toezichthouders
‘(Non) interventie door
commissarissen en toezichthouders’
AANMELDINGSFORMULIER
Governance Circle ‘(Non) interventie door commissarissen en toezichthouders: hoe kan de
effectiviteit van de rvc/rvt t.a.v. concrete interventies worden vergroot?’
Naam en titulatuur
____________________________________________________ 0 man 0 vrouw
Bedrijf en functie
____________________________________________________
Adres
____________________________________________________
Postcode en woonplaats ____________________________________________________
E-mail adres
____________________________________________________
Dit formulier graag uiterlijk op 15 augustus 2010 ingevuld e-mailen of faxen naar:
BDO CampsObers
T.a.v. Judith Melis
F: +31 (0)13 594 02 94
E: judith.melis@bdo.nl
Ja, ik neem graag deel aan de bijeenkomsten van het drieluik:
□ Alle drie bijeenkomsten
□ Bijeenkomst 1 (1 september 2010, Doorn)
□ Bijeenkomst 2 (7 oktober 2010, Rotterdam)
□ Bijeenkomst 3 (9 december 2010, Amsterdam)
□ Ik maak z.s.m. € 100 over aan het ensemble La Colombe