Profielschets
voorzitter
raad van toezicht GGz Centraal
D. Jamin / J. Laterveer, bestuurssecretariaat
4 februari 2014

Soort document: informatie, titel document: Profielschets voorzitter raad van toezicht, auteur: D. Jamin / J. Laterveer,
documenteigenaar: raad van bestuur, geldend voor: raad van toezicht, versiedatum: 20-1-2014, status: Vastgesteld in
RvT-vg 4 febr 2014
2
Profielomschrijving
De voorzitter van de raad van toezicht is een generalist met visie op de toekomst van de instelling en
een brede maatschappelijke betrokkenheid. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van de
instelling, beschikt de voorzitter over een brede deskundigheid en een ruime ervaring als bestuurder
én als toezichthouder in professionele (maatschappelijke) organisaties en/of in het bedrijfsleven.
Als persoon moet de voorzitter in staat zijn met voldoende distantie te opereren in samenhang met het
hanteren van de toezichthoudende verantwoordelijkheid.
De onafhankelijke positie van de voorzitter maakt het mogelijk de diversiteit van in het geding zijnde
belangen binnen de instelling adequaat te hanteren.
De maatschappelijke statuur van de voorzitter is een belangrijk gegeven.
De voorzitter vervult nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de raad van toezicht met de raad van
bestuur (ook in vertrouwenskwesties) en dient over voldoende tijd en toewijding te beschikken om
inhoud te kunnen geven aan deze rol. Deelname aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken
levert voor de voorzitter belangrijke input om deze rol verder in te vullen.
Daarnaast beschikt de voorzitter over het natuurlijke gezag om de samenwerking met en tussen de
andere leden van de raad van toezicht en met de raad van bestuur optimaal te laten plaatsvinden.
Hij/zij is in staat om de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen de raad van
toezicht verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en
toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert
op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten, onder andere in de
vorm van vooroverleggen en tussentijdse afstemming met de bestuurder.
Kortom: de voorzitter van de raad van toezicht is een krachtige regisseur, die beschikt over gezag en
statuur, die met charisma en hart voor de zaak leiding geeft aan het proces van toezicht en advies en
daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht.
Naast de algemene kenmerken, zoals omschreven in de profielschets lid raad van toezicht, worden
voor de functie van voorzitter raad van toezicht de volgende aanvullende kenmerken gevraagd.
De voorzitter dient:
a. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring te hebben in complexe maatschappelijke
ondernemingen, het openbaar bestuur en/of het bedrijfsleven;
b. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad
van toezicht te vervullen;
c. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de
mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
d. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van
toezicht en de raad van bestuur;
e. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zonodig extern een rol in het
belang van de stichting kan vervullen.
Tevens beschikt hij over de volgende kenmerken:
f. sterk strategische oriëntatie en vermogen;
g. goed ingevoerd in (regionale) bestuurlijke netwerken; maatschappelijk actief;
h. beschikking over een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een bindende rol
te kunnen vervullen bij de mening en besluitvorming van de raad van toezicht;
i. bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk,
controleerbaar en transparant te hanteren;
j. inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke
functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen;
k. kan de regierol van het toezichtproces vervullen;
l. beschikt over meer dan gemiddelde tijd om te investeren;
m. is in staat vergaderingen technisch goed te leiden;

Soort document: informatie, titel document: Profielschets voorzitter raad van toezicht, auteur: D. Jamin / J. Laterveer,
documenteigenaar: raad van bestuur, geldend voor: raad van toezicht, versiedatum: 20-1-2014, status: Vastgesteld in
RvT-vg 4 febr 2014
3
n. beschikt over integrerende en communicatieve kwaliteiten en kan het proces van beoordeling en
toetsing door het functioneren van de raad van toezicht aansturen;
o. beschikt over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende belangen op
een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden;
p. kan een relatie van vertrouwen en onderling respect met de (voorzitter van de) raad van bestuur
aangaan en de balans en eenheid tussen raad van bestuur en raad van toezicht managen;
q. is gevoelig voor signalen en mogelijke tegenstellingen en kan die goed hanteren;
r. kent het werkgebied en is in staat daarin een netwerkpositie op te bouwen.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor de raad van bestuur en
eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.
Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.