Profielschets lid raad van toezicht GGz Centraal
raad van bestuur,
10 mei 2011

2
Inleiding
De bouwstenen voor het profiel van de raad van toezicht worden gevormd door het kader
waarin de Stichting GGz Centraal functioneert, door een aantal statutaire gegevenheden,
door een aantal door de raad van toezicht geformuleerde verantwoordelijkheden en door een
aantal door hem gekozen specifieke aandachtsvelden.
Plaats van de raad van toezicht
Het bestuur van de Stichting GGz Centraal is opgedragen aan een raad van bestuur onder
toezicht van een raad van toezicht.
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich op het belang van de Stichting
GGz Centraal binnen het totale veld van de gezondheidszorg en haar
samenwerkingpartners.
Taken
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de
algemene gang van zaken in de stichting.
De raad van toezicht vervult de rol van “sparringpartner” en “denktank” t.o.v. de raad van
bestuur
De raad van toezicht treedt op als werkgever van de leden van de raad van bestuur.
De raad van toezicht kan op eigen initiatief advies uitbrengen aan de raad van bestuur indien
hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.
Bevoegdheden
De bevoegdheden volgens de statuten zijn vastgelegd in het reglement van de raad van
toezicht.
Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid van de raad van toezicht richt zich specifiek op
a. de kwaliteit en continuïteit van het bestuur: de zorg voor een raad van bestuur
die berekend is op zijn taak en deze naar behoren uitoefent.
b. het toezien op de uitvoering door de raad van bestuur van het algemeen beleid van
de Stichting GGz Centraal, waarin begrepen: het behandelbeleid, het financieel
beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, de organisatie- en
overlegstructuur, de externe relaties en belangrijkste samenwerkingsverbanden.
Aandachtsvelden
Gezien de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur vloeien
daar voor de raad van toezicht de volgende meer specifieke aandachtsvelden voort:
a. de uitgangspunten en richtinggevende kaders voor het behandelings- en
verzorgingsbeleid, waaronder het kwaliteits-, veiligheids- en innovatiebeleid;
b. de organisatie ontwikkeling en de positionering t.o.v. andere marktpartijen in de
zorgsector;
c. de relatie met lokale, provinciale en landelijke overheden en instanties;
d. de ontwikkeling van normen en waarden en antwoorden op morele en ethische
vraagstukken waaronder het interculturalisatiebeleid;
e. de begroting, de jaarrekening, de ontwikkeling van de exploitatie en het risico- en
treasurybeleid;
f. belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering;
g. de uitgangspunten voor het sociaal human resources management beleid;
h. het toepassen van good governance;
i. het maatschappelijk ondernemerschap, waaronder het bewaken van
maatschappelijke doelstellingen en het fungeren als maatschappelijk geweten.

3
Profiel van de raad
Gezien de bovenbeschreven taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de raad van
toezicht kunnen aan de raad in zijn geheel de volgende eisen worden gesteld:
a. De raad van toezicht is in zijn geheel verantwoordelijk voor het totaal aan taken.
b. De raad van toezicht treedt met één stem naar buiten.
c. De raad van toezicht verzekert zich van een goede en collegiale samenwerking in
een veilig en open klimaat, met respect en waardering voor elkaars deskundigheid en
inbreng en met een alerte en kritische houding.
d. De samenstelling van de raad van toezicht is een afspiegeling van de voor de GGz
Centraal relevante maatschappelijke omgeving.
e. Er is voldoende evenwicht tussen de vakkennis en betrokkenheid van de leden van
de raad van toezicht.
f. In de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een voldoende
aantal leden dat woonachtig is in het werkgebied van de GGz Centraal en zo mogelijk
naar een voldoende verdeling van deze leden over de regio’s binnen het werkgebied.
g. De raad van toezicht houdt jaarlijks een evaluatie met betrekking tot hun eigen
functioneren.
Profiel van de raadsleden
a. De leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met de doelstelling en het
werkveld van GGz Centraal;
b. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en ongebonden, zij functioneren
zonder last of ruggespraak en zijn geen vertegenwoordigers van enige stroming of
organisatie;
c. De leden van de raad van toezicht beschikken zelfstandig en of samen over de
volgende kwalificaties:
▪ bestuurlijk inzicht en ervaring;
▪ professionele zorgachtergrond (medicus, verpleegkundige of
gedragswetenschapper);
▪ financieel-economisch en vastgoed inzicht;
▪ bedrijfskundig inzicht;
▪ juridisch en analytisch inzicht;
▪ strategisch inzicht;
▪ maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen
en ontwikkelingen, waaronder human resources management beleid;
d. Zij beschikken over kennis van de gezondheidszorg en ontwikkelingen daarin;
e. De leden zijn onafhankelijke denkers en beschikken over voldoende reflectie m.b.t.
hun eigen functioneren;
f. Met betrekking tot de samenstelling van de raad van toezicht is een evenwicht tussen
mannen en vrouwen, autochtonen, allochtonen en leeftijd gewenst opdat een
afspiegeling van de maatschappij wordt bereikt.