11 mei: RvC3.0 versus Accountant3.0 - 18:00, NBA, Amsterdam – positief gesprek
Context waarbinnen het gesprek plaatsvindt is:
Plan van Aanpak van het NBA, hoofdstuk 2 Waarborging onafhankelijkheid – plan
van aanpak is bijgesloten
White Paper Ernst & Young – Betere communicatie door Externe Accountant –
samenvatting en inleiding – bijgesloten – volledige rapport bijgesloten voor
achtergrond
Definitie van organisaties van Openbaar [OOB] belang – scope voorstel Plan van
Aanpak NBA - bijgesloten
RvC3.0 – Man of vrouw met vele gezichten – een NKCC publicatie
Vooraf: de aanleiding, een korte inleiding RvC3.0 versus Accountant3.0 en uitleg hoe
gesprek plaatsvindt.
De stellingen en vragen zijn leidend, echter op basis van voortgang gesprek kunnen
onderwerpen breder worden getrokken, of kan juist stil worden gestaan bij één expliciet
subthema.
Accountant3.0 – een spontaan geformuleerde definitie
➢ Laat zich graag benoemen door een RvC
➢ Werkt samen met een RvC aan een controleplan – liefst nog een stap verder –
o Samenwerking op basis van een ‘geïntegreerd dashboard’ met hierin de
belangrijkste controlebevindingen op basis van data-analyse [transacties] en
process mining [processen] waarin RvC toegang heeft
➢ Gelooft in kracht RvC en ziet graag dat hij open communiceert over onderwerpen als
kwaliteit AOIC, cultuur, fraude, richting maatschappelijk verkeer – en uiteraard – dit
geldt ook voor de accountant3.0 zelf – zonder beperkingen van beperkende normen en
kaders
➢ Robuust, recht doorzee, 100% transparant over cultuur, kennis, kwaliteit en
specialisme als professional en kantoor – getoetst door AFM.
➢ Een accountant3.0 die actief kennis deelt en participeert in kennisdeel initiatieven
richting maatschappelijk verkeer.

Vraag 1
Hoe kan het dat in Plan van Aanpak de rol van de RvC zo expliciet wordt geüpgrade, terwijl
in profiel RvC3.0 geen enkele specifieke verwijzing naar deze ‘rol’ is opgenomen?
Illustratie: Veel kritiek op accountants, veel kritiek op RvC. In dit gesprek kijken wij vooruit.
Kenmerkt de hernieuwde samenwerking zich vooralsnog door onvoldoende afstemming
vooraf? Wordt dit een de Lamme gaat de Blinde helpen missie?
Vraag 2
In profiel RvC3.0 wordt de RvC onder andere neergezet als “ijskoude” controleur, in plan van
aanpak is kritiek op ‘professioneel- kritische” houding accountant. Is dit een
mentaliteitskwestie of een kennisissue? Praten we over hetzelfde probleem?
Stelling 1
Het doorgronden van de controleaanpak door een RvC is even belangrijk als het doorgronden
van de koers, missie en strategie van de onderneming. Alles komt neer op inzicht in
risicoprofiel, processen, posten van de jaarrekening etc. Toch?
Vraag 3
De beroemde managementletter, in het kader van RvC3.0 en Plan van Aanpak – hoe krijgen
we dit instrument weer tot leven?
Vraag 4
Men wil dat RvC meer gaat communiceren ‘hij staat open voor de buitenwereld”. Waar gaat
RvC ‘inhoudelijk over’ communiceren [los van de formele corporate governance
aspecten]? En waarom moet een accountant zich hiermee bemoeien?
Illustratie: In het White Paper van Ernst & Young is een drietrapsraket beschreven. De tweede
stap betreft toetsing door de accountant van de externe communicatie door RvC. Deze
toetsing is het gevolg als een door Ernst & Young voorgestelde uitbreiding informatieplicht
RvC. RvC3.0 spreekt expliciet over ‘hij zit niet in ivoren toren’.
Stelling 2
RvC3.0 en Accountant3.0 moeten gewoon samen een controleplan en werkprogramma maken
waarbij de bevindingen rechtstreeks aan RvC worden gerapporteerd. Elk kwartaal een
terugkoppeling.
Vraag 5
Wat is de visie van deelnemers over hele concrete stappen die moeten worden gemaakt om de
sturende rol voor de gemiddelde RvC3.0 en controlerend accountant optimaal op elkaar af te
stemmen. Plannen zijn goed, maar hoe verder?
Vraag 6
Een MKB onderneming is anders dan een beursgenoteerde organisatie, maar wat betreft
Tuacc kan lijn wat betreft rol RvC3.0 zo doorgetrokken worden.
Stelling 3
NKCC en Accountants3.0 moeten samen inzetten op de directe benoeming en aansturing van
controlerend accountants buiten de OOB omgeving.