Contactadvertentie: commissaris zoekt OR!

Een commissaris zegt vertwijfeld dat hij nog nooit met de ondernemingsraad (OR) heeft gesproken, maar dat hij graag contact met hem wil en dat hij daar initiatief in gaat nemen. Dit is één van de uitspraken op de bijeenkomst ‘Raad van Commissaris en Ondernemingsraad: een sterk koppel’, die op dinsdag 8 juni jl. door de Werkplaats voor medezeggenschap (WVM) in samenwerking met de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg in Nieuwegein werd gehouden. Overigens blijkt op de bijeenkomst dat het meestal andersom is: de OR zoekt contact met de Raad van Commissarissen.

Uit de ontmoeting tussen commissarissen en OR-leden is duidelijk geworden dat zij veel met elkaar te bespreken hebben. De Raad van Commissarissen en de OR  vormen samen een sterk koppel .

Foto's van de bijeenkomst

Voor een beeldimpressie -> foto's 8 juni 2010


Verslag van de Bijeenkomst 8 juni 2010

Contactadvertentie: commissaris zoekt OR!

 

Een commissaris zegt vertwijfeld dat hij nog nooit met de ondernemingsraad (OR) heeft gesproken, maar dat hij graag contact met hem wil en dat hij daar initiatief in gaat nemen. Dit is één van de uitspraken op de bijeenkomst ‘Raad van Commissaris en Ondernemingsraad: een sterk koppel’, die op dinsdag 8 juni jl. door de Werkplaats voor medezeggenschap (WVM) in samenwerking met de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg in Nieuwegein werd gehouden. Overigens blijkt op de bijeenkomst dat het meestal andersom is: de OR zoekt contact met de Raad van Commissarissen.

 

Informele contacten

Paul Rosenmöller, commissaris bij NS (en APG), vertelt dat hij regelmatig zowel formeel als informeel contact met de Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft. Zowel hij als Sietse Brouwer, voorzitter van de COR, benadrukken het belang van deze contacten. Beide waarderen  vooral het informele benen-op-tafel overleg. Paul Rosenmöller geeft aan dat het prettig is als de gesprekspartners elkaar langere tijd kennen en er –mede daardoor- een goede vertrouwensbasis is.

Sommige commissarissen geven aan dat ORen actiever kunnen zijn in het uitnodigen van commissarissen bij bijvoorbeeld: open dagen, presentaties, borrels en dergelijke, zodat tussentijdse, informele contacten op natuurlijke wijze tot stand kunnen komen.

Andere commissarissen en OR-leden geven aan dat de bestuurder soms huiverig is voor informele contacten tussen commissarissen en OR-leden, waarbij de bestuurder zelf niet aanwezig is. Zowel commissarissen als OR-leden vinden deze controledrift van bestuurders onnodig.

 

Waarover spreken zij?

Uit een onderzoek van de Stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg (december 2009) onder 26 ondernemingen blijkt dat 70 % van de commissarissen en ORen specifieke problemen met elkaar bespreekt, waaronder vaststelling van de strategie, reorganisatie en overname. Daarnaast komt ook vaak het profiel van de Raad van Commissarissen en de vervanging van een commissaris of bestuurder aan de orde.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat commissarissen  meer belang hechten aan hun relatie met de OR dan omgekeerd en over deze relatie ook tevredener zijn dan andersom. Kortom: de commissaris heeft de OR nodig om  een ander perspectief op de onderneming te krijgen waarover hij/zij toezicht houdt.

 

Strategie

Ieke van den Burg, commissaris bij ASML (en APG) en lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, zegt dat zij in de vrij unieke positie verkeert dat zij commissaris op holdingniveau is bij een in Nederland op de beurs genoteerde onderneming. Dit betekent dat zij een goed beeld heeft van zowel de ontwikkelingen van de onderneming in Nederland als wereldwijd. Als commissaris is zij zo een goede gesprekspartner voor de OR over strategische vraagstukken.

René Scheffers, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Akzo Nobel Nederland bv, geeft aan dat AkzoNobel nv meer internationaal is gaan werken. Er was een tijd dat er circa 70.000 mensen bij AkzoNobel werkten, van wie 40.000 in Nederland. Nu werken er  60.000 mensen bij AkzoNobel wereldwijd, waarvan   nog maar 5.000 in Nederland. Fons Welters, voorzitter van de COR van Akzo Nobel Nederland bv, vertelt dat er onlangs in Ningbo, China een grote chemische fabriek is geopend die hetzelfde produceert als in Nederland. Dit kan gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland hebben. Dit soort zaken worden besproken door de medezeggenschap, ook met commissarissen en ook met de Raad van Bestuur, maar wezenlijke invloed (conform het adviesrecht) heeft de COR hier niet op. Trouwens: de bestuurder van de COR heeft deze invloed evenmin.

 

Diversiteit

Voor goed ondernemingsbestuur is diversiteit in de onderneming van belang. Met alleen gelijkgestemden ontstaat  snel een tunnelvisie. Uit sociaal-psychologisch onderzoek  naar besluitvorming is gebleken dat met diversiteit minder over het hoofd wordt gezien.

Bij het begrip ‘diversiteit’ wordt vaak in eerste instantie gedacht aan de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Diversiteit  gaat ook  over zaken als expertise, leeftijd, nationaliteit, aanstellingsduur, enz. Op de bijeenkomst van 8 juni j.l. wordt aangegeven dat het bij de werving van commissarissen en directeuren vooral gaat om verjongen, vervrouwen en verkleuren.

De Monitoring Commissie van de Corporate Governance Code (de opvolger van de Code Tabaksblat), heeft in zijn eerste rapport (december 2009) onderzocht hoe het is gesteld met de diversiteit in Raden van Commissarissen. Hieruit blijkt dat de diversiteit tussen 2006 en 2008 gelijk is gebleven bij geslacht, iets is gedaald bij gemiddelde leeftijd en is gestegen bij de gemiddelde aanstellingsduur.

Paul Rosenmöller, commissaris bij de NS, is een duidelijk voorbeeld van iemand die van “buiten” het openbaar vervoer is gehaald. Iemand die vanuit zijn GroenLinks achtergrond affiniteit met openbaar vervoer heeft en politieke contacten in Den Haag heeft.

Ook Ieke van den Burg, commissaris bij ASML en APG, benadrukt het belang van een commissaris die iets extra’s meebrengt. Ze zegt dat vrouwen vaak gekwalificeerd zijn in HRM of kennis van arbeidsverhoudingen hebben, bijvoorbeeld door hun voormalige werk als vakbondsbestuurder. Vrouwen in de Raad van Commissarissen moeten  ook nog  iets anders te bieden hebben, bijvoorbeeld kennis en ervaring op commercieel gebied, in de bankenwereld, energie of de politiek.

De commissarissen Paul Rosenmöller en Wouter Waleson komen beide met voorbeelden van benoemingen van vrouwen in hetzij de Raad van Bestuur, hetzij de Raad van Commissarissen waarbij zij een actieve rol hebben gespeeld. Vaak wordt gedacht dat een kandidaat in een dergelijke topfunctie vooral veel kennis moet hebben van de betreffende sector. Er  wordt al snel een ex-bestuurder uit het bedrijfsleven geselecteerd.  Kennis van de sector is echter helemaal niet nodig als  andere leden die kennis al hebben. Het is juist goed om iemand te benoemen die op een heel ander gebied kennis en ervaring heeft. Als mensen uit dezelfde wereld bij elkaar zitten, dan accepteren ze elkaars vanzelfsprekendheden immers te makkelijk. Vrouwen durven veelal vragen te stellen over zaken die mannen vanzelfsprekend vinden.

Diversiteit is ook een gespreksonderwerp voor de samenstelling van de OR. Veel ORen bestaan  uit oudere, witte mannen. Hoe zijn jongeren, vrouwen en allochtonen te interesseren voor de medezeggenschap? Volgens de deelnemers is het de kunst om interesse te kweken. Ook moet de hand in eigen boezem worden gestoken; er bestaat  vaak weerstand tegen nieuwkomers bij de zittende OR-leden. Het is daarom van belang duidelijk te maken waarom diversiteit nodig is. En voor de nieuwkomer zelf is het prettig als hij of zij niet de enige jongere / allochtone / vrouw is!

 

Het recht van voordracht van een commissaris door de OR

Wouter Waleson, commissaris bij Afvalzorg (en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Andus Group), vertelt dat de Raad van Commissarissen en de OR elkaar bij middelgrote bedrijven vaak niet kennen en dat daarin verandering  moet komen. Hij zegt dat de OR zijn recht van voordracht (van een commissaris) vaak niet goed uitoefent. Een door de OR voorgedragen commissaris wordt  werknemers-, vertrouwens- of voordrachtscommissaris genoemd. In feite is het gewoon een commissaris, net als de anderen. Ook deze commissaris houdt toezicht en doet dat op onafhankelijke wijze (zonder last of ruggespraak).

Uit onderzoek blijkt dat 35 % van de ORen die een commissaris mogen voordragen, dit niet doet. Redenen zijn onder meer dat het belang daarvan wordt betwijfeld of dat men geen geschikte kandidaat weet te vinden.

Er zijn verschillende bureaus die ORen kunnen helpen bij de werving van een geschikte kandidaat om als commissaris voor te dragen. Een dergelijk bureau is het Nationaal Register (www.nationaalregister.com) dat in 2002 door het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD), VNO-NCW, FNV en CNV is opgericht. Het Nationaal Register beschikt over een databestand met ongeveer 1.600 kandidaten, onder wie circa 600 vrouwen.

 

Conclusie

Uit de ontmoeting tussen commissarissen en OR-leden is duidelijk geworden dat zij veel met elkaar te bespreken hebben. De Raad van Commissarissen en de OR  vormen samen een sterk koppel .

 

Marijke Smit en Ineke van Vlimmeren, organisatieadviseurs bij de Werkplaats voor medezeggenschap (WVM)

 


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Driebergen/Den Haag, 11 juni 2014 - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Dir ..
Eind april kwamen 35 commissarissen van familiebedrijven bij elkaar om vast te stellen welk houvast ..
Er is steeds meer bewustwording dat biases ook doordringen tot in de boardroom. Dit bewustzijn was d ..
Maximering vergoedingen (WNT), limitering van het aantal toezichthoudende functies, gewijzigde econo ..

Bijeenkomsten

Ronde tafel bijeenkomst over de rol en positie van de toezichthouders rondom het thema Beloningen. W ..
Wegens succes herhalen wij deze bijeenkomst. Zonder problemen grenzen (laten) verleggen. Woensdag 17 ..
Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..