Open brief NKCC inzake reparatiewet bestuur & toezicht

Als onafhankelijk en branche ongebonden kenniscentrum heeft het NKCC een open brief gezonden aan de politiek. Hierin pleiten wij voor de noodzakelijke kwaliteitsslag in toezicht en maar vooral voor een meer gedifferentieerde aanpak en vergroting van de flexibiliteit van het aantal toezichtfuncties die nu in de wet algemeen op vijf gesteld is. bgtoronto.com - Watch Slot Machines And Other On Line Casino Games On The Internet

Het NKCC heeft in de voorbije weken de diverse brancheorganisaties en betrokken partijen opgeroepen om de handen ineen te slaan. Wij hebben de politiek aangegeven dat wij graag bereid zijn constructief mee te denken en mee te werken aan regelingen die noodzakelijke verbeteringen bevorderen.

Download hier : Open Brief

Open brief NKCC

 

 

 

 

Open brief aan:

De minister van Veiligheid en Justitie de heer mr. I.W. Opstelten

De minister van Financiën de heer J.C. de Jager

Leden vaste Kamercommissie Financiën en

Leden vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie


 

Schaarse toezichthouders eerlijk delen

Kwaliteitsslag toezicht op zorg, onderwijs, corporaties en mgo’s in de knel

De wet Bestuur en Toezicht die op dit moment voorligt in het Parlement beoogt de kwaliteit van het toezicht bij alle grote bedrijven en instellingen te verbeteren. Het wetsvoorstel wil daartoe onder meer het maximum aantal toezichtfuncties zoals dat nu alleen geldt voor beursgenoteerde ondernemingen uitstrekken naar alle organisaties:  één persoon mag er niet meer dan vijf vervullen, waarbij een voorzitterschap van een raad van commissarissen of raad van toezicht dubbel telt.

Het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders (NKCC) steunt het streven naar kwaliteitsverbetering van harte. Er is alle aanleiding voor een kwaliteitsslag na alle affaires en financiële problemen in het bedrijfsleven en met name ook in de semi-publieke sector, die vaak mede aan falend toezicht te wijten zijn geweest.

De manier waarop het wetsvoorstel een maximum stelt aan stapeling van toezichtfuncties bemoeilijkt echter de gewenste kwaliteitsslag, juist bij organisaties die daar de grootste behoefte aan hebben. Wij bepleiten daarom een beperking die, naast meer populaire commissariaten bij beursgenoteerde bedrijven, specifiek ruimte laat voor functies in de semi-publieke sector of bij MGO’s, midden en grote, niet-genoteerde bedrijven.  

Toezicht op complexe organisaties stelt hoge eisen en goede toezichthouders zijn dan ook schaars. Het vraagt om kritische distantie ten opzichte van bedrijf en bestuur en om onafhankelijk denken. Toezichthouders moeten elkaar aanvullen en elkaar corrigeren, wat vraagt om een kritische collegialiteit. Zij moeten samen doortastend zijn en waar nodig snel en adequaat optreden.

Het beursgenoteerde bedrijfsleven heeft de afgelopen tien jaar al een kwaliteitsslag gemaakt. De code Tabaksblat stelde in 2003 een maximum van vijf commissariaten bij Nederlandse beursbedrijven, wat toezichthouders hielp meer tijd te maken voor hun functies. Opleidingen, hogere functie-eisen, strenge selectieprocedures, zelfevaluatie en transparante verantwoording hebben vervolgens voor de inhoudelijke kwaliteitsslag gezorgd. Het is 'work in progress', maar het toezicht beweegt zich in de goede richting.

Bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen is het hoog tijd voor eenzelfde professionaliseringsslag, na de incidenten van de afgelopen jaren. Ook de grote niet-beursgenoteerde bedrijven werken aan kwaliteitsverbetering. Die slag begint, net als bij de beursbedrijven, met de eis dat toezichthouders tijd nemen voor hun werk en dus niet teveel functies stapelen. 

Als nu een algemeen maximum wordt gesteld voor alle bedrijven en organisaties, zal het beschikbare toezichttalent geneigd zijn de voorkeur te geven aan commissariaten bij beursgenoteerde bedrijven die beter betalen en meer aanzien geven. Wij vrezen dan ook dat de schaarste aan toptoezichthouders wordt afgewenteld op niet-genoteerde bedrijven en semi-publieke organisaties.

Wij stellen daarom voor binnen een algemeen maximum te differentiëren per categorie -van grote organisaties-, bijvoorbeeld een maximum van drie functies elk voor beursbedrijven, voor niet-genoteerde private bedrijven en voor semi-publieke instellingen. Als we uitgaan van een algemeen maximum van zes, dan kan de meest ijverige toezichthouder nooit meer dan drie 'beurszetels' aanvaarden naast drie functies bij instellingen of private bedrijven.

De semi-publieke sector en niet-genoteerde bedrijven delen zo mee in het beschikbare toptalent. Om te zorgen dat zij deze toppers ook bereid vinden om de raad van toezicht te leiden, dient de dubbeltelling van het voorzitterschap te vervallen. Dan nog zal de belasting van de meest ijverige commissaris per saldo niet wezenlijk groter worden dan die nu is.

Een gedifferentieerd maximum combineert een rem op het stapelen van functies met een eerlijke verdeling van schaarse toezichthouders. Het kan een bijdrage leveren aan de professionalisering van het toezicht buiten de beursarena en de noodzakelijke diversiteit bevorderen. En de beperking van de kwantiteit legt de basis voor de echte kwaliteitsslag die gemaakt wordt door hogere eisen te stellen, door functionele standaarden vast te leggen voor zelfevaluatie en door betere verantwoording van het functioneren.

Toezichthouders moeten tijd hebben voor hun werk en zij moeten vooral hun werk goed doen. Als onafhankelijk en branche ongebonden kenniscentrum is het NKCC graag bereid om constructief mee te denken en mee te werken aan regelingen die dat bevorderen.

Norbert de Melker, directeur Stichting Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders NKCC

 

Den Haag, 21 april 2012


NKCC Partners


Rabobank


Van Doorne


Kennis en Diensten Partners


logo
logo
logo

Nieuws en actualiteiten

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen beoogt het kabinet de kwaliteit van bestuur en toezich ..
Op 4 februari vormde de Veerensmederij in Amersfoort het decor van de Nationale Dag van het Commissa ..
Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden. ..
De 'Dag van het Commissariaat' is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerki ..

Bijeenkomsten

Een gedragsmatig perspectief op het proces van besluitvorming. Waarom ook slimme mensen soms domme ..
  Het Nieuwe Toezicht niet toekijken maar zien   Tijdens de Nationale Dag komen commiss ..