Rigoureuze zelf-evaluatie raad van commissarissen in CG code wenselijk

‘De opname van een verplichte, formelere en rigoureuze zelf-evaluatie van de raad van commissarissen in de Corporate Governance Code, die eens in de drie jaar door een externe facilitator wordt begeleid, is zeer wenselijk.’ Dit oordeelt prof. dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance, in haar oratie aan de Nyenrode Business Universiteit. Een -externe- evaluatie is naar haar mening de enige manier om echt sturing te kunnen geven aan de ongeschreven regels, de mores in de bestuurskamers. 

Mijntje Lückerath-Rovers De evaluatie helpt beter dan wetgeving om de toewijding van individuele commissarissen en een goede diversiteit in de samenstelling van  de raad bloot te leggen. Deze zou naar Engels voorbeeld en nadrukkelijker in de Corporate Governance Code moeten worden opgenomen, vindt Lückerath.

Zij betoogt dat de raden van commissarissen nadrukkelijker en zelf moeten onderzoeken of de zo gewenste open cultuur aanwezig is, of de individuele commissarissen nog wel voldoende toegewijd zijn, of zij zelf en de raad als geheel nog wel onafhankelijk opereren en een kritische houding naar elkaar en de Raad van Bestuur hebben en of de raad voldoende divers is om groepsdenken en tunnelvisie te voorkomen. De voorzitter handelt naar de resultaten van de evaluatie. Hij of zij erkent de sterke en zwakke punten. Zo nodig worden maatregelen genomen. Zoals het zoeken naar nieuwe leden of een verzoek om terugtreden van een commissaris.

Mijntje Lückerath vindt dat cultuur en gedrag grotendeels door de mores in de bestuurskamers bepaald wordt. Maar zij gelooft niet dat extra regelgeving tot de gewenste verandering leidt. Wel ziet zij heil in het beïnvloeden van de mores binnen raden van bestuur en raden van commissarissen. Haar onderzoek zal daarom met name gericht zijn op de ongeschreven regels binnen Corporate Governance en de raden van commissarissen. De oratie van Mijntje Lückerath-Rovers had als titel ‘ Mores leren- Soft Controls in Corporate Governance’ en vond plaats op 8 juni jongstleden.
bron: www.nyenrode.nl

Discussie over dit onderwerp op NKCC LlinkedIn groep: >> verder


Ernst & Young Loyens Loeff Capgemini

Kennis en Diensten Partners


logo

Nieuws en actualiteiten

Nederlandse banken hebben boos en verontwaardigd gereageerd op een schriftelijk verzoek van De Neder ..
1 september 2011. - De samenwerking tussen bestuur en raad van commissarissen loopt vaak nog steeds ..
 Commissarissen worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. D ..
Op diverse fora is een discussie gaande over het wel of niet twitteren door commissarissen en toezic ..

Bijeenkomsten

De meerdere gezichten en competenties voor de commissaris/toezichthouder 3.0.Zeer geslaagde bijeenko ..
Zomerbijeenkomst in Kasteel Moersbergen te Doorn - aanvang 15.00 uur.Sprekers zijn ondermeer Margot ..